Mbrojtja e të dhënave

Në tutje ne do t'ju informojmë për llojin dhe qëllimin e përpunimit e të dhënave personale nga kompania jonë në përputhje me kërkesat ligjore të ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Kjo politikë e privatësisë zbatohet gjithashtu për faqet tona të internetit dhe profilet e mediave sociale. Për sa i përket përkufizimit të termave si "të dhëna personale" ose "përpunimit", ne i referohemi ligjit për mbrojtjen e të dhënave (në veçanti sipas BDSG n.F. dhe rregullores bazë evropiane për mbrojtjen e të dhënave "DS-GVO").

Emri dhe detajet e kontaktit të personit përgjegjës
Personi ynë përgjegjës (në tekstin e mëtejmë "personi përgjegjës"):

Naim Ajvazi-Rathfelder
Ahmet Kaqiku 35
70000 Ferizaj, Kosovë

E-Mail-Adresse: kontakt@infofaqja.com

Llojet e të dhënave, qëllimet e përpunimit dhe kategoritë e subjekteve e të dhënave

1. Llojet e të dhënave që përpunojmë
Të dhënat e përdorimit (kohët e aksesit, faqet e internetit të vizituara, etj.), të dhënat e inventarit (emri, adresa, etj.), të dhënat e kontaktit (numri i telefonit, emaili etj.), të dhënat e kontratës (lënda e kontratës, afati, etj.), të dhënat e komunikimit (adresa IP etj.).

2. Qëllimet e përpunimit
Përpunimi i kontratave, qëllimet e provës / ruajtja e provave, optimizimi teknik dhe ekonomik i faqes në internet, mundësimi i aksesit të lehtë në uebsajt, përmbushja e detyrimeve kontraktuale, kontaktimi me ne në rast ankesash ligjore nga palët e treta, përmbushja e detyrimeve ligjore të ruajtjes, optimizimi dhe statistikat vlerësimi i shërbimeve tona, mbështetja e përdorimit komercial të faqes në internet, përmirësimi i përvojës së përdoruesit, bërja e faqes në internet miqësore, funksionimi ekonomik i reklamës dhe faqes së internetit, marketingu / shitjet / reklamat, krijimi i statistikave, përcaktimi i probabilitetit të kopjimit të teksteve, shmangia e SPAM-it dhe abuzimi, shërbimi ndaj klientit dhe kujdesi ndaj klientit, trajtimi i kërkesave për kontakt, ofrimi i funksioneve dhe përmbajtjes së faqeve të internetit, masat e sigurisë, funksionimi i pandërprerë dhe i sigurt i faqes sonë të internetit.

3. Kategoritë e subjekteve të dhënave
Vizitorët/përdoruesit e faqes së internetit, klientët, furnitorët, të interesuarit Personat në fjalë quhen kolektivisht si "përdorues".

Dërgimi i të dhënave personale palëve të treta dhe përpunuesve
Në parim, ne nuk u kalojmë asnjë të dhënë palëve të treta pa pëlqimin tuaj. Nëse është kështu, atëherë transferimi bëhet në bazë të bazave ligjore të lartpërmendura, p.sh. kur transferohen të dhëna te ofruesit e pagesave në internet për të përmbushur një kontratë ose për shkak të një urdhri gjykate ose për shkak të një detyrimi ligjor për të publikuar të dhënat për qëllimi i ndjekjes penale, për të shmangur rrezikun ose për të zbatuar të drejtat e pronësisë intelektuale.

Ne përdorim gjithashtu përpunues të kontratës (ofruesit e jashtëm të shërbimeve, p.sh. për hostimin në ueb të faqeve tona të internetit dhe bazave të të dhënave) për të përpunuar të dhënat tuaja. Nëse të dhënat u kalohen përpunuesve si pjesë e një marrëveshjeje për përpunimin e porosive, kjo bëhet gjithmonë në përputhje me Nenin 28 DS-GVO. Ne zgjedhim me kujdes përpunuesit tanë, i kontrollojmë rregullisht dhe na është dhënë e drejta për të nxjerrë udhëzime në lidhje me të dhënat. Për më tepër, përpunuesit duhet të kenë marrë masat e duhura teknike dhe organizative dhe të jenë në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me versionin e ri të BDSG dhe GDPR.

Fshirja e të dhënave dhe periudha e ruajtjes
Përveç rasteve kur shprehet shprehimisht në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja personale do të fshihen ose bllokohen sapo qëllimi i ruajtjes të mos zbatohet më, përveç rastit kur kërkohet ruajtja e mëtejshme për qëllime provash ose ka detyrime ligjore për ruajtjen e të dhënave. Kjo përfshin, për shembull, kërkesat e mbajtjes së ligjit tregtar për letrat e biznesit në përputhje me seksionin 257 (1) HGB (6 vjet) dhe kërkesat e mbajtjes së taksave për faturat në përputhje me seksionin 147 (1) AO (10 vjet). Nëse periudha e caktuar e ruajtjes skadon, të dhënat tuaja do të bllokohen ose fshihen, përveç rastit kur kërkohet ende ruajtja për lidhjen e një kontrate ose për përmbushjen e një kontrate.

Sigurimi i faqes sonë të internetit dhe krijimi i skedarëve log
Nëse e përdorni faqen tonë të internetit vetëm për qëllime informative (d.m.th. pa regjistrim dhe asnjë transmetim tjetër informacioni), ne mbledhim vetëm të dhënat personale që shfletuesi juaj transmeton në serverin tonë. Nëse dëshironi të shikoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme:

Këto të dhëna i shërbejnë qëllimit për t'ju ofruar faqen tonë të internetit në një mënyrë miqësore, funksionale dhe të sigurt me funksione dhe përmbajtje, si dhe optimizimin dhe vlerësimin statistikor të saj. Baza ligjore për këtë është interesi ynë legjitim në përpunimin e të dhënave në përputhje me Artin 6 Para. 1 S .1 lit. f) GDPR. Për arsye sigurie, ne i ruajmë këto të dhëna në skedarët e regjistrit të serverit për një periudhë ruajtjeje prej 90 ditësh. Pas kësaj periudhe, ato fshihen automatikisht, përveç rastit kur na duhet t'i mbajmë për qëllime provash në rast sulmesh në infrastrukturën e serverit ose shkelje të tjera të ligjit.

Cookies
Ne përdorim të cookies kur ju vizitoni faqen tonë të internetit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që shfletuesi juaj i internetit i ruan në kompjuterin tuaj. Kur vizitoni përsëri uebsajtin tonë, këto skedarë cookie ofrojnë informacion për t'ju njohur automatikisht. Informacioni i marrë në këtë mënyrë i shërben qëllimit për të optimizuar teknikisht dhe ekonomikisht faqen tonë të internetit dhe për t'ju mundësuar aksesin më të lehtë dhe më të sigurt në faqen tonë të internetit. Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne ju informojmë për përdorimin e cookies për qëllimet e lartpërmendura dhe se si mund t'i kundërshtoni ato ose të parandaloni ruajtjen e tyre ("opt-out") me anë të një referimi në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave.

Të dhënat e ruajtura
Ne ruajmë të dhënat e kompanisë (p.sh. emrat dhe adresat e kompanive dhe detajet e kontaktit si numrat i telefonit, postat elektronike, domenet, dorezat e Instagramit, Facebook'it, Twitter'it) vetëm nëse jan ato në pelqim. Në parim, këto të dhëna nuk do t'u kalohen palëve të treta. Vetem nëse ka një detyrim ligjor për ta bërë këtë në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Klauzola 1 Shkronja c) GDPR.
Ne gjithashtu mund të përpunojmë të dhënat që ju jepni për t'ju informuar për produkte të tjera interesante nga portofoli ynë ose për t'ju dërguar e-mail me informacion teknik.

Kontaktoni përmes formularit të kontaktit / e-mail / postë
Kur na kontaktoni përmes formularit të kontaktit, postës ose e-mailit, të dhënat tuaja do të përpunohen me qëllim të përpunimit të kërkesës për kontakt.
Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, baza ligjore për përpunimin e të dhënave është neni 6 (1) fjalia 1 pika a) GDPR. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të transmetuara gjatë një kërkese kontakti ose emaili, letre ose faksi është Neni 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 Shkronja f) GDPR. Personi përgjegjës ka një interes legjitim në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave në mënyrë që të jetë në gjendje t'u përgjigjet pyetjeve të përdoruesve, të ruajë provat për arsye përgjegjësie dhe, nëse është e nevojshme, të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet e tij ligjore për ruajtjen e letrave të biznesit. Nëse kontakti synon lidhjen e një kontrate, baza ligjore shtesë për përpunimin është Neni 6 (1) fjalia 1 pika b) GDPR.
Ne mund t'i ruajmë të dhënat tuaja dhe kërkesën për kontakt në sistemin tonë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët (“sistemi CRM”) ose në një sistem të krahasueshëm.
Të dhënat do të fshihen sapo të mos kërkohen më për të arritur qëllimin për të cilin janë mbledhur. Për të dhënat personale nga maska ​​hyrëse e formularit të kontaktit dhe ato të dërguara me e-mail, ky është rasti kur biseda përkatëse me ju ka përfunduar. Biseda ka përfunduar kur nga rrethanat mund të konstatohet se faktet në fjalë janë zbardhur përfundimisht. Ne ruajmë kërkesat nga përdoruesit që kanë një llogari ose kontratë me ne për një periudhë prej dy vjetësh pas përfundimit të kontratës. Në rastin e detyrimeve ligjore të arkivimit, fshirja bëhet pas skadimit të tyre: përfundimi i ligjit tregtar (6 vjet) dhe ligji tatimor (10 vjet) detyrimi i ruajtjes.
Ju keni mundësinë në çdo kohë të revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Klauzola 1 Shkronja a) GDPR. Nëse na kontaktoni me email, mund të kundërshtoni ruajtjen e të dhënave tuaja personale në çdo kohë.

Google Analytics
Ne kemi integruar mjetin e analizës së faqes në internet "Google Analytics" (Google Ireland Limited, numri i regjistrimit: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) në faqen tonë të internetit.
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, Google vendos një cookie në kompjuterin tuaj në mënyrë që të jetë në gjendje të analizojë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit. Të dhënat e marra transferohen në SHBA dhe ruhen atje. Nëse të dhënat personale duhet të transferohen në SHBA, certifikimi i Google sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) garanton respektimin e ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave.
Ne kemi aktivizuar anonimizimin e IP-së "anonymizeIP", që do të thotë se adresat IP përpunohen më tej vetëm në formë të shkurtuar. Prandaj, në këtë faqe interneti, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për t'i ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe internetit për personin përgjegjës. Ne kemi aktivizuar gjithashtu analizën ndër-pajisje të vizitorëve të faqes në internet, e cila kryhet duke përdorur një të ashtuquajtur ID të përdoruesit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Përdorimi i Google Analytics i shërben qëllimit të analizimit, optimizimit dhe përmirësimit të faqes sonë të internetit.
Baza ligjore për këtë është interesi ynë legjitim për përpunimin e të dhënave në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Klauzola 1 Shkronja f) GDPR, e cila qëndron edhe në qëllimet e mësipërme.
Të dhënat e dërguara nga ne dhe të lidhura me kuki, ID-të e përdoruesve (p.sh. ID-ja e përdoruesit) ose ID-të e reklamave fshihen automatikisht pas 30 muajsh. Të dhënat që kanë arritur në fund të periudhës së ruajtjes fshihen automatikisht një herë në muaj. Mund të gjeni më shumë informacion rreth përdorimit të të dhënave nga Google Analytics këtu:
https://marketingplatform.google.com
(Kushtet e përdorimit të Analytics),
Kundërshtim dhe "përjashtim": Në përgjithësi mund të parandaloni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në hard diskun tuaj duke zgjedhur "mos prano skedarët e skedarëve" në cilësimet e shfletuesit. Megjithatë, kjo mund të rezultojë në një kufizim funksional të ofertave tona. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga skedari "cookie" dhe që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme:
https://chrome.google.com
Mund ta çaktivizoni analizën e përdoruesve të ndërsjellë në llogarinë tuaj të Google nën "Të dhënat e mia < të dhënat personale".

Të drejtat e subjektit të të dhënave
(Kundërshtim ose revokim kundër përpunimit të të dhënave tuaja)

Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 S. 1 pika a), Neni 7 DS-GVO, ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj në në çdo kohë. Kjo nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur në bazë të pëlqimit deri në revokimin. Nëse përpunimin e të dhënave tuaja personale e bazojmë në balancimin e interesave në përputhje me nenin 6 (1) fjalia 1 pika f) GDPR, ju mund të kundërshtoni përpunimin e inserteve. Ky është rasti nëse përpunimi nuk është i nevojshëm veçanërisht për të përmbushur një kontratë me ju, gjë që tregohet nga ne në përshkrimin e mëposhtëm të funksioneve. Nëse ushtroni një kundërshtim të tillë, ju kërkojmë të shpjegoni arsyet pse ne nuk duhet t'i përpunojmë të dhënat tuaja personale siç kemi bërë. Në rast të kundërshtimit tuaj të justifikuar, ne do të shqyrtojmë situatën dhe ose do të ndalojmë ose rregullojmë përpunimin e të dhënave ose do t'ju tregojmë arsyet tona bindëse të denja për mbrojtje, mbi bazën e të cilave do të vazhdojmë përpunimin.
Ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime reklamimi dhe analizimi të të dhënave në çdo kohë. Ju mundeni të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar pa pagesë. Ju mund të na informoni për kundërshtimin tuaj ndaj reklamave duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit:

Infofaqja.com
Ahmet Kaqiku
70000 Ferizaj, Kosovë
Personi kontaktus: Naim Ajvazi-Rathfelder
E-Mail-Adresse: kontakt@infofaqja.com

E drejta për informacion
Ju keni të drejtë të kërkoni konfirmim nga ne, se a janë në përpunim të dhënat e juaj personale. Nëse është kështu, atëhere ju keni të drejtën për informacion në lidhje me të dhënat tuaja personale, se a janë ato të ruajtura nga ne në përputhje me Nenin 15 DS-GVO. Kjo përfshin, në veçanti, informacionin në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategorinë e të dhënave personale, kategoritë e marrësve të cilëve u zbuluan të dhënat tuaja, periudhën e planifikuar të ruajtjes, origjinën e të dhënave tuaja, përveç nëse ato janë mbledhur drejtpërdrejt nga ju.

E drejta për korrigjim
Ju keni të drejtën të korrigjoni të dhënat e pasakta ose të plotësoni të dhëna të sakta në përputhje me Nenin 16 GDPR.

E drejta për fshirje
Ju keni të drejtën që të dhënat tuaja të ruajtura nga ne të fshihen në përputhje me Nenin 17 DS-GVO, përveç nëse periudhat e ruajtjes ligjore ose kontraktuale ose detyrimet ose të drejtat e tjera ligjore për ruajtjen e mëtejshme obligatore është.

Siguria e të dhënave
Për të mbrojtur të gjitha të dhënat personale që na transmetohen dhe për të siguruar që ne dhe ofruesit tanë të jashtëm të shërbimeve të respektojmë rregullat e mbrojtjes së të dhënave, ne kemi marrë masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë. Prandaj, ndër të tjera, të gjitha të dhënat ndërmjet shfletuesit tuaj dhe serverit tonë transmetohen në formë të koduar nëpërmjet një lidhje të sigurt SSL.

Statusi: 27/02/2022